بانک گردشگری

یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۰:۰۶ ۱۲۷۱
چچ

سرمایه و اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه

بانک گردشگری با سرمایه اولیه به مبلغ 2.000 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود. هیأت مدیره با استفاده از اختیارات تفویضی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/12/22، افزایش سرمایه بانک را از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال عملیاتی نمود و مراتب افزایش سرمایه بانک به مبلغ 4.000 میلیارد ریال در تاریخ 1392/08/08 به ثبت رسید.
در سال مالی 1393 و مستند به مصوبه مورخ 1393/05/14 مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه بانک از مبلغ 4.000میلیارد ریال به مبلغ 6.000 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت و توسط سهامداران تصویب شد و از تاریخ 1393/07/19 افزایش سرمایه مذکور عملیاتی گردیده و در نهایت در تاریخ 1394/09/29 سرمایه بانک گردشگری معادل مبلغ 6.000 میلیارد ریال به ثبت رسید.
مراحل تغییرات سرمایه بانک
تاریخ ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه
(درصد)
سرمایه جدید
(میلیون ریال)
محل افزایش سرمایه
1392/08/08 100 4.000.000 آورده نقدی
1394/09/29 50 6.000.000 مطالبات و آورده نقدی
آدرس کوتاه شده: