بانک گردشگری

یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۴۰ ۴۳۱
چچ

اصطلاحات بورسی

DPS

DPS آن قسمتی از EPS را شامل می شود که بین سهامداران تقسیم می شود. همه ساله شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون به عنوان ذخیره قانونی و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می‌نمایند. پرداخت سود نقدی توسط شرکت به صاحبان سهام باید ظرف 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص تقسیم سود انجام پذیرد.

آدرس کوتاه شده: