بانک گردشگری

رهگیری الکترونیکی مغایرت ها
به منظور بهره برداری از این سامانه، خواهشمند است نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
تراکنش ها باید از طریق یکی از دستگاه های خودپرداز، پایانه های شعبه ای، پایانه فروش و نرم افزارهای موبایل و اینترنت بانک منتسب به بانک گردشگری انجام شده باشد.
از وقوع تراکنش ناموفق باید حداقل 72 ساعت گذشته باشد (درمورد مغایرت های سانتا/پایا پس از 24 ساعت می توان مغایرت را ثبت نمود)
با عنایت به ارسال پیام کوتاه به منظور اطلاع رسانی از وضعیت مغایرت ثبت شده، مقتضی است مشتریان در ثبت اطلاعات تلفن همراه دقت نمایند.
تاریخ ثبت درخواست:۱۴۰۰/۰۹/۰۷
اطلاعات مشتری
در ثبت این فیلد دقت نمایید، کد پیگیری به این شماره ارسال می گردد
اطلاعات مغایرت بانکی
ریال
ریال
ریال
فایلهای مجاز rar,zip,pdf,png jpeg,jpg
حداکثر ۱ مگابایت
فایلهای مجاز rar,zip,pdf,png jpeg,jpg
کد پیگیری