بانک گردشگری

۴۲
طبقه بندی : سهام
چچ
اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شستشوی نمای ساختمان های مرکزی و شعب تهران و البرز

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شستشوی نمای ساختمان های مرکزی و شعب تهران و البرز

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شستشوی نمای ساختمان های مرکزی و شعب تهران و البرز

اولویت: متوسط
فایل پیوست